شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

متعلق به سازمان تامین اجتماعی