شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران

متعلق به سازمان تامین اجتماعی

ارتباط با ما

بلوار آفريقا – روبروي پمپ بنزين – خيابان شهيد بابك بهرامي – پلاك 3
تلفن : 88650905-29
نمابر: 88650946
صندوق پستي: 19395-3596
كد پستي: 1968656811